سازه ، سوله ، اسکلت فلزی ، قیمت سوله ، قیمت سازه ، قیمت اسکلت فلزی ، نصب و اجرا سوله ، نصب و اجرا سازه ، نصب و اجرا اسکلت فلزی ، سوله فلزی سبک ، اسکلت فلزی سبک ، ساختمان اسکلت فلزی ، تولید سوله ، ساخت سازه بتونی ،تولید اسکلت فلزی

سازه های کناف :

ديوارهاي جداکننده کناف، ديوارهاي غير باربري هســتند که براي تقسيم فضاهاي داخلي ساختمان اســتفاده ميشوند. اين ساختارها شــامل قابهای فوالدي سبک ســاخته شــده با مقاطع به شــکل U و C میباشــد. ســازههای دیوار با مقاطع C شــکل، اســتاد )Stud )و مقاطع U شکل، رانر )Runner )نامیده میشوند. صفحات روکــشدار گچي در يک يا چند اليه، به وسيله پيچ مخصوص بر روي آن ها نصب ميشوند. درزهاي بین اين صفحات به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شــده و بدين ترتيب ســطحي يکپارچه حاصل ميشــود. سطح بدست آمده، پس از آماده ســازی به وسیله ماستیک کناف داراي قابليت اجرای رنگ، کاغذ دیواری، کاشيکاری و پوششهای ديگر ميباشد. فضاي خالي داخل ديوار، امکان اســتفاده از انواع عايق حرارتــي و صوتي را فراهم نمــوده و بدین ترتیب امــکان انتخاب و دستيابي به کميتهای مرتبط با فيزيک ساختمان )مانند عملکرد صوتي، عملکرد حرارتــي و رفتار جداره در برابر حریق( را ميسر ميسازد.

ســقفهای كاذب كنــاف در دو نــوع ســقفهای كاذب يكپارچه و ســقفهای كاذب مشبك توليد و ارائه ميشود.

divarjoda00

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *